AussieOi
AussieOi: Naispela meri insait wara long dispela ples stret ya. Mi gat laik blong kapsaitim boat na swim wantaim em.
14 years ago Report
0