dezainar wa graphest
کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود
و انسان با نخستین درد

far zad has no posts yet